Gìn giữ và phát huy phong tục tập quán trong bảo tồn tài nguyên rừng của một số cộng đồng người dân vùng lưu vực sông Srepok, tỉnh Đắk Lắk

Gìn giữ và phát huy phong tục tập quán trong bảo tồn tài nguyên rừng của một số cộng đồng người dân vùng lưu vực sông Srepok, tỉnh Đắk Lắk

Viet Nam - 21 November, 2022

Ngày 15/11, nhằm chia sẻ kết quả nghiên cứu về phong tục tập quán trong bảo tồn tài nguyên rừng của một số cộng đồng người dân vùng lưu vực sông Srepok thuộc tỉnh Đắk Lắk, tạo diễn đàn cho cộng đồng và các bên liên quan thảo luận, chia sẻ những giải pháp, khuyến nghị chính sách về khôi phục, nâng cao vai trò của phong tục tập quán trong bảo vệ rừng, quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên ở khu vực này, Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp Nhiệt đới (Tropenbos Việt Nam) tổ chức hội thảo “Phong tục tập quán trong bảo tồn tài nguyên rừng của một số cộng đồng người dân vùng lưu vực sông Srepok, Đắk Lắk".

Tham dự hội thảo có hơn 40 đại biểu là đại diện các phòng, ban có liên quan; các già làng, người có uy tín đại diện cho người dân cộng đồng tại hai huyện Lắk và Krông Bông, cùng các nhà nghiên cứu khoa học trường Đại học Tây nguyên và các Viện nghiên cứu trong tỉnh.
Tại hội thảo, sau phần chia sẻ kết quả nghiên cứu từ các chuyên gia, đại biểu đã lắng nghe các câu chuyện bảo vệ rừng thực tế được chia sẻ từ đại diện các thôn buôn, từ những người có uy tín trong làng như các già làng và thanh niên, phụ nữ trong cộng đồng.

Trên cơ sở đó, các chuyên gia khuyến nghị, để bảo tồn tài nguyên rừng của một số cộng đồng người dân vùng lưu vực sông Srepok thì phải phát huy tốt vai trò của già làng, người có uy tín được cộng đồng trân trọng thật sự, qua đó giúp duy trì những phong tục tập quán tốt, hỗ trợ chính quyền các cấp trong việc nhắc nhở, giải quyết những vấn đề của cộng đồng và giáo dục thế hệ con cháu…

Xem xét việc hỗ trợ xây dựng các quy ước cho tất cả các cộng đồng sống gần rừng ở các địa phương. Ưu tiên chính sách đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại chỗ là con em đồng bào dân tộc M’Nông, Êđê; chú ý các cộng đồng có quản lý rừng để bảo đảm nguồn nhân lực cho các vị trí quản lý chính quyền, các cơ quan liên quan tại địa phương để tạo điều kiện thuận lợi và trực tiếp hỗ trợ người dân của chính cộng đồng mình.
Những phong tục tập quán tốt của mỗi cộng đồng dân tộc liên quan đến bảo tồn, gìn giữ tài nguyên rừng cần được ghi nhận, sắp xếp hệ thống và văn bản hóa, phổ biến ngay chính sách trong các cộng đồng để áp dụng và lưu giữ, quảng bá để nhiều người cùng biết (đưa vào chương trình đào tạo có liên quan…). 

Sau hội thảo này, nhóm nghiên cứu của Tropenbos Việt Nam sẽ tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu tại hội thảo để tiếp tục hoàn thiện báo cáo và đưa vào bản tin khuyến nghị chính sách để các phong tục tập quán bảo vệ rừng tốt đẹp sẽ được gìn giữ và lan tỏa trong cộng đồng.