Báo cáo Tư vấn kỹ thuật hỗ trợ xây dựng mô hình phục hồi rừng và NLKH thích ứng với BĐKH ở vùng lưu vực sông Srepok

Ấn phẩm

Tác giả: Tropenbos Viet Nam

Viet Nam - 2021

Ngôn ngữ: Vietnamese

Tải xuống

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 297/QĐ-TTg ngày 18/3/2019, phê duyệt Đề án: “Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016 – 2030”. Theo đó, UBND tỉnh Đắk Lắk cũng đã có Quyết định số 3419/QĐ-UBND ban hành ngày 13/11/ 2019 về kế hoạch triển khai thực hiện Đề án này trên phạm vi toàn tỉnh, trong đó nhấn mạnh đến các nội dung về tăng cường quản lý rừng cộng đồng, phục hồi rừng sau nương rẫy, phát triển nông lâm kết hợp (NLKH). Tuy cộng đồng ở một số địa phương trong tỉnh Đắk Lắk đã được giao đất giao rừng (GĐGR) để quản lý, sử dụng, bảo vệ và phát triển, nhưng người dân còn gặp rất nhiều khó khăn và thiếu kiến thức trong việc phục hồi rừng, thúc đẩy NLKH trên các diện tích đất rừng được giao. Điều này đã làm cho hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp cũng như việc quản lý, bảo vệ, phát triển tài nguyên rừng ở đây chưa cao.

Hiện nay, Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp Nhiệt đới (Tropenbos Việt Nam) rất quan tâm đến hoạt động phục hồi cảnh quan rừng bằng các biện pháp NLKH thích ứng với BĐKH ở Tây Nguyên, đặc biệt là ở cấp độ cộng đồng và hộ gia đình sống trong vùng lưu vực sông Srepok của tỉnh Đắk Lắk. Các hoạt động này sẽ góp phần vào việc khôi phục lại cảnh quan rừng gắn với cải thiện sinh kế người dân ở vùng Tây Nguyên, đồng thời đóng góp tích cực vào Đóng góp quốc gia tự quyết định (Nationally Determined Contributions - NDC) của Việt Nam.

Với ý nghĩa trên, Tropenbos Việt Nam đã thực hiện Chương trình: “Tư vấn kỹ thuật hỗ trợ xây dựng mô hình phục hồi rừng và nông lâm kết hợp thích ứng với biến đổi khí hậu ở vùng lưu vực sông Srepôk”. Cụ thể là mời chuyên gia tư vấn nghiên cứu, thiết kế mô hình và tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn các hộ dân, cộng đồng địa phương gây trồng các mô hình phục hồi rừng và Nông lâm kết hợp thích ứng với biến đổi khí hậu ở vùng lưu vực sông Srepôk, cụ thể ở 2 huyện Lắk và Krông Bông của tỉnh Đắk Lắk. Với mong đợi là từ các kết quả của các mô hình được xây dựng làm cơ sở cho việc nhân rộng, huy động các nguồn lực và sự tham gia của các bên liên quan vào tiến trình phục hồi cảnh quan rừng, đồng thời góp phần cải thiện sinh kế cộng đồng dựa vào đất rừng cũng như và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Báo cáo này trình bày tiến trình tư vấn kỹ thuật và các kết quả đạt được của Chương trình trong giai đoạn thực hiện từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2021.

 

Order this publication

*
*
*
*
*
*

Các trường sau đây được điền chưa đúng:

  •