Báo cáo nghiên cứu Xác định các khu vực cần thực hiện phục hồi rừng tại tỉnh Đắk Lắk

Ấn phẩm

Tác giả: Tropenbos Viet Nam

Viet Nam - 2022

Ngôn ngữ: Vietnamese

Tải xuống

Trong bối cảnh “chống biến đổi khí hậu” chung của toàn cầu, Việt Nam đã có những nỗ lực không chỉ về quản lý giảm mất rừng, mà còn chú trọng đến phục hồi, phát triển rừng. Điều này được thể hiện thông qua những thay đổi lớn trong các chính sách có liên quan đến Lâm nghiệp trong những năm gần đây. Trong đó, Tây Nguyên với những đặc thù về rừng, tài nguyên rừng gắn liền với hệ sinh thái nhân văn đa dạng ở các địa phương,... và những vấn đề “nóng” liên quan đến mất rừng, suy thoái rừng, canh tác nông nghiệp trên đất lâm nghiệp,... đã đặt ra nhu cầu cấp bách trong việc tìm kiếm các giải pháp hiệu quả hơn trong quản lý những diện tích rừng tự nhiên còn lại, cũng như phục hồi và phát triển những diện tích rừng đã và vẫn đang bị chuyển đổi, suy thoái.

Chính phủ cũng đã quan tâm và thông qua “Đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016 – 2030” do Thủ tướng Chính phủ ký phê duyệt và ban hành kèm Quyết định số 297/QĐ-TTg ngày 18/3/2019. Cụ thể hóa việc triển khai đề án trong điều kiện của tỉnh, để cùng với các tỉnh Tây Nguyên nỗ lực giảm mất rừng và suy thoái rừng theo đề án, UBND tỉnh Đắk Lắk cũng đã có quyết định số 3419/QĐ-UBND ngày 13/11/2019 ban hành “Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án của Thủ tướng chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh, giao cho Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững chỉ đạo thực hiện kế hoạch này một cách hiệu quả.
Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp Nhiệt đới (Tropenbos Việt Nam - TBVN) rất quan tâm và hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động phục hồi rừng (PHR), phát triển các mô hình nông lâm kết hợp thay thế nhiều diện tích canh tác nông nghiệp độc canh không bền vững ở Tây Nguyên, đặc biệt là ở cấp độ cộng đồng và hộ gia đình. Các hoạt động tập trung hỗ trợ cho chính quyền địa phương, các cơ quan quản lý lâm nghiệp, các chủ rừng và người dân địa phương trong việc phục hồi rừng, quản lý bảo vệ và hưởng lợi lâu dài, bền vững từ tài nguyên rừng. Hỗ trợ của TBVN với mục đích góp phần phục hồi hiện trạng rừng ở Tây Nguyên, đồng thời đóng góp tích cực vào Cam kết tự nguyện quốc gia (NDC) về thích ứng với biến đổi khí hậu. Hoạt động tư vấn “Xác định các khu vực cần thực hiện hoạt động phục hồi rừng phù hợp” là một trong chuỗi các hoạt động hỗ trợ của TBVN, nhằm xác định các khu vực cần phục hồi rừng trên phạm vi toàn tỉnh; từ đó đề xuất kế hoạch và các kỹ thuật phục hồi rừng phù hợp. Hoạt động này rất cần thiết nhằm góp phần hỗ trợ tiến trình thực hiện kế hoạch triển khai Đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016 – 2030 của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Order this publication

*
*
*
*
*
*

Các trường sau đây được điền chưa đúng:

  •