Tác động của chính sách giao đất giao rừng đến sinh kế người dân ở vùng nông thôn miền Trung Việt Nam

Viet Nam

Tác động của chính sách giao đất giao rừng đến sinh kế người dân ở vùng nông thôn miền Trung Việt Nam

Chính phủ Việt Nam đã triển khai phân cấp quản trị rừng thông qua chương trình giao đất giao rừng từ thập niên 90 nhằm mang lại sự công bằng trong hoạt động tạo sinh kế ở vùng nông thôn và quản lý rừng bền vững. Đất rừng được giao cho các tổ chức nhà nước, tư nhân, và kinh tế-xã hội, trong đó chủ yếu là các cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng địa phương. Phân tích quá trình xây dựng và thực thi chính sách giao đất giao rừng sẽ tạo cơ sở vững chắc hỗ trợ cho quá trình phân cấp quản lý rừng hiệu quả.

Mục tiêu của nghiên cứu là nhằm phân tích tác động của chính sách giao đất giao rừng đối với quản lý rừng bền vững cũng như hoạt động sinh kế của người dân ở khu vực miền Trung nói riêng và Việt Nam nói chung.

Dự án được xây dựng lồng ghép với một nghiên cứu tiến sỹ do ông Trần Nam Tú đảm trách. Nghiên cứu của ông Tú cho thấy rằng mặc dù chính sách giao đất giao rừng có hiệu quả nhất định đối với bảo tồn rừng ở Vườn quốc gia Bạch Mã, thực tế vẫn còn nhiều tồn tại liên quan đến chính sách chia sẻ lợi ích giữa các bên liên quan. Trước hết là do quá trình xây dựng chính sách được thực hiện theo hướng từ trên xuống, do đó chưa đánh giá được sinh kế của người dân địa phương cũng như ranh giới đất rừng trên thực tế. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tiềm năng phát triển kinh tế mà còn tạo ra xung đột liên quan đến ranh giới đất rừng. Ngoài ra, do chính sách giao rừng ưu tiên một số nhóm dân tộc so với các nhóm còn lại nên đã tạo ra sự mất công bằng trong phát triển kinh tế và ra quyết định. Ở Vườn quốc gia Bạch Mã, người Kinh là đối tượng thường được giao các diện tích đất tiềm năng hơn để phục vụ sản xuất lâm nghiệp. Trong khi đó, người Co Tu lại được giao những diện tích đất bạc màu và giao cho cộng đồng quản lý. Ông Tú cũng lập luận rằng sự phân quyền trong sở hữu rừng và đất rừng của các hộ gia đinh và cộng đồng phải được đi kèm với việc tăng cường tiếng nói của các đối tượng này trong quá trình ra quyết định, điều mà hiện nay vẫn chưa được quan tâm đúng mức.

Thời gian

2009-2013

Mục tiêu

Phân tích tác động của chính sách giao đất giao rừng đối với quản lý rừng bền vững và sinh kế của người dân nghèo ở miền Trung Việt Nam.