Chủ đề

TBI thúc đẩy việc sử dụng rừng và cây bền vững trong cảnh quan thông minh với khí hậu ở những vùng nhiệt đới nhằm hỗ trợ phát triển bền vững có sự tham gia của các bên liên quan. 

Các nhân tố hình thành nên cảnh quan quy mô nhỏ và lớn sử dụng các phương thức sản xuất và quản lý nhằm duy trì tính toàn vẹn về môi trường và góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững và khí hậu.

Quản trị có sự tham gia

Các bên liên quan thuộc các ngành tham gia vào quá trình ra quyết định về cảnh quan rừng nhiệt đới và các chuỗi giá trị xuất phát từ các vùng cảnh quan đó.

Kinh doanh và tài chính có trách nhiệm

Các mô hình kinh doanh và cơ chế đầu tư do các công ty tư nhân và các tổ chức tài chính phát triển khuyến khích sự hội nhập của các hộ quy mô nhỏ trong chuỗi giá trị, tuân thủ các tiêu chuẩn xã hội và môi trường, và thực hiện hiệu quả cam kết không phá rừng.